2023.gada novembrī Ketes mājas padome pieņēma lēmumu izveidot biedrību "Ketes mājas" attīstībai. 2024.gada janvārī biedrība tika reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

Biedrības mērķi ir:

1. atbalstīt un veicināt bērnudārza “Ketes māja” (turpmāk – Bērnudārzs) pedagoģisko, pētniecisko un audzināšanas darbu;

2. veicināt Bērnudārza materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanu, Bērnudārza darbinieku un audzēkņu tālākizglītību, vienlīdzīgu iespēju attīstību, dalību vietēja mēroga un starptautiskos pasākumos (semināros, konkursos, kultūras projektos, pieredzes apmaiņas braucienos) un iesaisti starptautiskās izglītības programmās;

3. atbalstīt interešu izglītības nodarbību un meistarklašu organizēšanu gan audzēkņiem, gan audzēkņu vecākiem, gan Bērnudārza darbiniekiem;

4. veicināt audzēkņu jaunrades projektus, audzēkņu intelekta, fizisko spēju un redzesloka paplašināšanu;

5. organizēt Bērnudārza audzēkņu un vecāku saliedēšanas pasākumus;

6. veikt savas darbības uzdevumu un mērķu popularizēšanu, Bērnudārza prestiža celšanu sabiedrībā, sadarbojoties ar dažādām organizācijām un masu informācijas līdzekļiem.


Rekvizīti:

Nosaukums: Bērnudārza "Ketes māja" attīstības biedrība

Reģistrācijas numurs: 40008332045

Adrese: Miesnieku iela 11-1, Rīga, LV-1050

Banka: A/S Swedbank

SWIFT kods: HABALV22

Konta numurs: LV60HABA0551056717456

Tālruņa numurs: +371 26552349

epasts: evija@ketesmaja.lv